Algemene Voorwaarden burowow.nl

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Burowow.nl

Het Zool 11,

8939 BL Leeuwarden

Nederland

Telefoonnummer: 06 – 50 47 64 95

E-mailadres: info@burowow.nl

KVK nummer: 58690093

BTW nummer: NL106314610B01

IBAN: NL45 KNAB 0283174978

Artikel 2 – Toepasselijkheid / Algemeen 1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3.Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3 – Het aanbod 1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.Omdat elk artikel uniek is en er verschillende materialen worden gebruikt, kan het iets afwijken van de foto ervan in de webshop.

Artikel 4 – De overeenkomst 1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4.De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 1.het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan: info@burowow.nl. 2.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 6.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 – De prijs 1.Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is ondernemer bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden; 2.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten; 3.De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 4,25. Als de koper meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk. Bij een bestelling boven de €50,00 is verzenden gratis. 4.Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 6 – Levering en uitvoering 1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3.Ondernemer streeft ernaar bestellingen binnen 1-5 werkdagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 4.Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers. 5.Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. 6.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Burowow behoudt het recht de bestelling te cancellen en, indien van toepassing, het reeds overgemaakte bedrag terug te storten. 7.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitzonderingen hierbij zijn kleine beschadigingen, zoals kreukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.Bestellingen worden (pas) geleverd indien de totale betaling is voldaan.

Artikel 7 – Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht 1.De ondernemer doet er alles aan om u een goed product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. De ondernemer zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen. 2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 3.Koper heeft het recht de door van ondernemer geleverde artikelen binnen 14 dagen na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te retourneren m.u.v. gepersonaliseerde artikelen. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. 4. De kosten van de retourzending zijn voor rekening koper. 5.De artikelen kunnen worden geretourneerd in de originele verpakking. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. 6.Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet ondernemer de betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

Artikel 8 – Betaling 1.De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. 2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 3. De consument kan een keuze maken uit de volgende betaalmethoden: Ideal, PayPal en creditcard.

Artikel 9 – Klachtenregeling 1.Klachten kunnen door de consument via een e-mail aan ondernemer bekend gemaakt worden. 2.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 3.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 4.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 1.Iedere aansprakelijkheid van ondernemer en de producten van ondernemer voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. De ondernemer is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 2.De ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van de ondernemer. 3.De aansprakelijkheid van de ondernemer is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. 4.Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ondernemer, dan wel tussen ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ondernemer, is ondernemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

Copyright Tenzij anders vermeld ligt het auteursrecht te allen tijde bij Burowow. Ook de handgemaakte items zijn door Burowow ontworpen en gemaakt.

 

Ons privacy beleid vind je hier.

Pin It on Pinterest